Zbor Chrysostomos

www.chrysostomos.grkatba.sk

Zbor spieva pravidelne na nedeľných liturgiách o 10:30.

Vedenie zboru pozýva nových členov zapojiť sa do slávenia sv. liturgie spevom. Bližšie informácie po nedeľnej liturgii u dirigenta zboru.

 

Miešaný zbor CHRYSOSTOMOS vznikol pri Gréckokatolíckom farskom chráme Povýšenia sv. Kríža v Bratislave na prelome rokov 1991/92. Prvým vedúcim bol Ján Malovec, od jari 1993 sa ujal vedenia zboru Daniel Škoviera. Dirigentom je Martin Škoviera. Od začiatku bolo cieľom zboru umocniť slávnostnosť bohoslužieb a prehĺbiť duchovné vnímanie veriacich.

Orientáciu na duchovnú hudbu byzantského rítu signalizuje pomenovanie podľa sv. Jána Zlatoústeho-Chrysostoma, ktorému sa pripisuje autorstvo najpoužívanejšieho formulára eucharistickej bohoslužby grécko-slovanského obradu. V repertoári má skladby klasikov východnej cirkevnej hudby (Bortňanskij, Čajkovskij, Nikolaev-Strumski, Mokranjac, Rimskij-Korsakov, Česnokov a i.), domácich skladateľov (J.Bokšaj, Ch. Staničar, P. Škvarenina) i vlastné úpravy spevov karpatskej tradície.

Chrysostomos tvoria výlučne neprofesionálni speváci, najmä študenti, žiaci a ich rodičia. Spája ich láska k cirkvi, nadšenie pre tradície cyrilometodského obradu ako neoddeliteľnej súčasti kultúrneho dedičstva Slovenska i vzájomné priateľstvo. Pri pomerne veľkej fluktuácii spevákov najmä v posledných rokoch však musí riešiť problém dopĺňania svojich radov.

Zbor účinkoval na Slovenskom eucharistickom kongrese r. 2000 a 2005, pri ekumenických bohoslužbách, na vernisážach, na festivaloch Spievajme Pánovi, vystúpil na viacerých koncertoch doma i v zahraničí. V roku 2003 na sviatok Bohozjavenia spieval na pápežskej liturgii v bazilike sv. Petra v Ríme, na pontifikálnej liturgii vladyku Milana Šášika v nitrianskej katedrále a 14. septembra 2003 v Petržalke pri blahorečení biskupa Vasiľa Hopka a sestry Zdenky Schelingovej. Vo februári 2003 mu Konferencia biskupov Slovenska udelila Cenu Fra Angelica za prínos k rozvoju kresťanskej kultúry na Slovensku.

Na festivale v Prešove sa zbor zúčastňuje od roku 2005. Po zriadení Bratislavskej eparchie sa stal katedrálnym zborom; tejto úlohy sa ujal na intronizačnej liturgii vladyku Petra Rusnáka v marci 2008. V tomto postavení účinkoval na biskupskej chirotónii vladyku Cyrila Vasiľa v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore v r. 2009. Svoju pružnosť v používaní rôznych jazykov pri bohoslužbách uplatňuje pri návštevách patriarchu Antiochie a celého Východu Gregora III. v Bratislave, ale aj pri iných príležitostiach.