Inštrukcie pre snúbencov pri žiadosti o sobáš

  1. Sobáš treba zahlásiť na farskom úrade aspoň tri mesiace pred zamýšľaným termínom.
  2. Bezprostredná príprava na sobáš pozostáva z 9-tich stretnutí. Môže sa absolvovať aj v jednom bloku počas jedného víkendu po spoločnej dohode snúbencov s farárom
  3. Snúbenci sú pozvaní zopakovať si základné vedomosti z náboženstva a duchovne sa pripravovať na sobáš pravidelnou osobnou modlitbou a účasťou na nedeľných bohoslužbách v našom chráme.
  4. Na farskom úrade sa spíše cirkevná zápisnica. Táto platí len pre cirkevné účely.
  5. Je potrebné priniesť krstný list tých stránok, ktoré sú pokrstené.
  6. V prípade, že jeden zo snúbencov je nepokrstený, alebo nie je katolík, je treba žiadať o dišpenz uzatvoriť cirkevný sobáš na eparchiálnom úrade. V tom prípade snúbenci majú podpísať prehlásenie, podľa ktorého katolícka stránka urobí všetko preto, aby deti, ktoré sa narodia v zamýšľanom manželstve boli pokrstené a vychovávané v katolíckej viere a nekatolícka stránka svojím podpisom potvrdí, že je oboznámená zo záväzkami svojho partnera.
  7. Na matričnom úrade Bratislava – Staré mesto (Vajanského nábrežie, 3) treba počas stránkových dní (pondelok, streda) vypísať najneskôr dva týždne pred sobášom štátnu zápisnicu. Na jej vyplnenie treba platný občianky preukaz a platný rodný list. Snúbenci musia ísť na matriku spolu. Vypísanú štátnu zápisnicu treba potom priniesť na farský úrad pri najbližšom stretnutí.
  8. Prvý pracovný deň po prijatí sviatosti manželstva je podpísaná štátna zápisnica odovzdaná na matričnom úrade, kde si následne môžu novomanželia vypýtať úradné potvrdenie o uzatvorení manželstva.