Iniciačné sviatosti – krst, myropomazanie, eucharistia – pre deti.

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa údmi Krista, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní. /KKC 1213/

Rodičia sú povinní postarať sa, by deti boli pokrstené v prvých týždňoch; čím skôr po narodení, ba ešte predtým sa majú obrátiť na farára, aby požiadali o sviatosť pre dieťa a aby sa na ňu náležite pripravili. /KKP 867/

Dieťa má byť pokrstené vo vlastnom farskom kostole rodičov, teda tam kde majú trvalé bydlisko, a spolu s krstnými rodičmi majú byť riadne poučení o význame tejto sviatosti. Treba dbať aj o to, aby sa dieťaťu nedávalo meno, ktoré je cudzie kresťanskému zmýšľaniu. Má to byť podľa možnosti kresťanské meno, teda meno niektorého kresťanského svätca, ktorý bude dieťaťu aj patrónom.

O udelenie iniciačných sviatostí je možné požiadať už pred pôrodom matky, pričom už vtedy sa dohodne termín udelenia iniciačných sviatostí. Toto stretnutie je možné absolvovať aj po príchode dieťaťa na svet. Na toto stretnutie je potrebné priniesť:

  • Fotokópiu rodného listu dieťaťa
  • Krstný list aspoň jedného rodiča dieťaťa – gréckokatolíka
  • Potvrdenie krstných rodičov o prijatí iniciačných sviatostí resp. manželstva

Platné cirkevné právo (c. 685 § 1 CCEO) stanovuje podmienky pre platné prijatie úlohy krstného rodiča. Na to je potrebné, aby:

  • zavŕšil vek stanovený partikulárnym právom;
  • sám už prijal všetky tri iniciačné sviatosti – krst, myropomazanie, eucharistiu;
  • viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
  • nežil v konkubináte – t.j. v civilnom zväzku bez sviatosti manželstva
  • nesmie to byť otec či matka dieťaťa;
  • nesmie byť v cirkevnom treste alebo vylúčený z účasti na sviatostiach (napríklad rozvedený a znovu civilne zosobášený alebo žijúci vo zväzku bez sviatostného manželstva).

V našej farnosti je krstná náuka pre rodičov a krstných rodičov zvyčajne deň pred termínom udelenia iniciačných sviatostí, o 18.00 h na farskom úrade. 

Iniciačné sviatosti sa udeľujú zvyčajne v sobotu v dopoludňajších hodinách alebo aj v iný deň po osobnej dohode.

Zakončením prijatia iniciačných sviatostí je obrad „uvedenia do cirkvi“, ktorý sa uskutoční na začiatku nasledujúcej nedeľnej sv. liturgie, pri ktorej sa dieťaťu podá aj eucharistia.

Dôležité upozornenie: V poslednom čase sa znova rozšíruje pohanský zvyk, dávať deťom na ruku černenú šnúrku alebo náramok v naivnej viere, že dieťa je touto červenou šnúrkou „chránené“. Keďže ide o poveru nezlúčiteľnú s kresťasnkou vierou, dôrazne Vás žiadame, aby ste túto poveru ako aj praktiku zanechali ešte pred udelením sv. krstu!