Sväteniny

Sväteniny

Sväteniny sú posvätné znaky ustanovené Cirkvou, ktorými sa posväcujú niektoré okolnosti života. Obsahujú modlitbu, ktorú sprevádza znak kríža a iné znaky. Medzi sväteninami majú dôležité miesto požehnania, ktoré sú oslavou Boha a prosbou o jeho dary, ako aj zasvätenia osôb a posvätenie vecí na kult Boha. (KKC, 351) Sväteniny pripravujú ľudí na prijatie hlavného účinku sviatostí a posväcujú rozličné okolnosti života. (SC, 60)

 

Počas cirkevného roka sa v našej farnosti udeľujú tieto svätenia a žehnania:

21. november,sviatok Uvedenia Presvätej Bohorodičky do chrámu: Požehnanie detí.

5. január, predvečer sviatku Bohozjavenia Pána: Jordánske“ svätenie vody.

6. január, sviatok Bohozjavenia Pána: Požehnanie príbytkov.

2. február, sviatok Stretnutia Pána: Požehnanie sviec.

Nedeľa Paschy: Požehnanie pokrmov.

23. apríl, Sviatok sv. Juraja: Požehnanie ozimín.

1. august, Vynesenie úctyhodných driev sv. Kríža: „Malé“ svätenie vody.

6. august, Premenenie Pána: Požehnanie prvotín úrody.

Taktiež je pred každým veľkým sviatkom pri veľkej večierni lítia a požehnanie chlebov a v deň sviatku býva myrovanie.

 

Pohrebné obrady

„Cirkev, ktorá ako matka sviatostne nosila kresťana vo svojom lone počas jeho pozemského putovania, sprevádza ho aj na konci jeho cesty, aby ho odovzdala do Otcových rúk.“ (KKC 1683)

Postup pri vybavovaní pohrebu

1. Pohrebná služba – určí dátum a čas pohrebu

2. Matrika – vystaví Úmrtný list

3. Farský úrad – nahlásite termín pohrebu, ktorý určila pohrebná služba

Nahlásenie pohrebného obradu je nutné vykonať osobne na farskom úrade. K nahláseniu pohrebného obradu je nutné priniesť so sebou List o obhliadke mŕtveho vystavený lekárom.

Pohrebnej službe treba pripomenúť, že najneskorší termín pohrebného obradu je možný o 15.30 h.