Tvojmu Krížu klaniame sa, Vládca

Chrám Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža

Pondelok20.5.  
   17:00
 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Utorok21.5.  
  17:00Sv. liturgia  (slovenská)
Streda22.5.  
  17:00Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
Štvrtok23.5.  
  17:00 Sv. liturgia (slovenská)
Piatok24.5.  
  17:00Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
 Sobota25.5.  
  10:00Archijerejská sv. liturgia s udelením nižších svätení a diakonátu
  17: 00Sv. liturgia, večiereň (slovenská)
    
 Nedeľa 26.5.  Šiesta po Pasche – o slepom, 5. hlas
  8:00Utiereň (cirkevnoslovanská)
  9:00Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)
  10:30Sv. liturgia (slovenská)
  17:00  Večiereň (slovenská)

2